Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Peuterspelgroep

Ontwikkelingsvolgmodel

Ontwikkelingsvolgmodel:
De ontwikkeling van het zeer jonge kind binnen de peuterspelgroep, op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling, volgen we middels het ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Het OVM is een instrument dat de ontwikkeling van het kind zichtbaar maakt. Het geeft duidelijk aan waar een kind staat in de ontwikkeling, wat het naastgelegen ontwikkelingsgebied is en hoe deze uitgedaagd en geprikkeld kan worden. De afdeling basisonderwijs hanteert ook het OVM in de kleutergroepen. Vanaf het zeer jonge kind is dus duidelijk inzichtelijk waar de talenten liggen. Die kunnen weer ingezet worden om andere gebieden uit te dagen en te prikkelen. De ontwikkeling van het kind wordt ook besproken met de ouders. We vinden het belangrijk dat er een doorlopende ontwikkelingslijn ontstaat en aangesloten wordt bij de ontwikkeling van het kind. 
Bij vve kinderen vindt er een "warme overdracht" plaats. Dit is een persoonlijke overdracht tussen de ouders, leerkracht en de pedagogisch medewerker van de peuterspelgroep.

 
Powered by BasisOnline