Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Kinderopvang

Overdracht

Om de ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt goed kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De inzet van mentorschap maakt dat bijzonderheden in de ontwikkelingvan het kind tijdig worden gesignaleerd.
Voor de kinderen van 0 tot 2 jaar wordt gebruik gemaakt van het Dit ben ik boek en voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar van het Ontwikkelingsvolgmodel.
Dit ben ik boek:
Voor de overdracht naar de ouders gebruiken we het "Dit ben ik boek". Tijdens de periode dat een kind gebruik maakt van de opvang, wordt de ontwikkeling van het kind met de ouders besproken aan de hand van het boek dat door de pedagogisch medewerkster is ingevuld. Dit gebeurt bij de leeftijd van twee jaar.
Het "Dit ben ik boek" beschrijft de kwaliteiten en talenten van het kind en geeft aan waar het kind op dat moment in zijn ontwikkeling staat.

Ontwikkelingsvolgmodel:
De ontwikkeling van het zeer jonge kind binnen de kinderopvang, op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling, volgen we middels het ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Het OVM is een instrument dat de ontwikkeling van het kind zichtbaar maakt. Het geeft duidelijk aan waar een kind staat in de ontwikkeling, wat het naastgelegen ontwikkelingsgebied is en hoe deze uitgedaagd en geprikkeld kan worden. De afdeling basisonderwijs hanteert ook het OVM in de kleutergroepen. Vanaf het zeer jonge kind is dus duidelijk inzichtelijk waar de talenten liggen. Die kunnen weer ingezet worden om andere gebieden uit te dagen en te prikkelen. De ontwikkeling van het kind wordt ook besproken met de ouders. We vinden het belangrijk dat er een doorlopende ontwikkelingslijn ontstaat en aangesloten wordt bij de ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt en naar de basisschool gaat vindt de overdracht naar de basisschool plaats. Het ingevulde en besproken OVM wordt dan doorgestuurd naar de desbetreffende basisschool. 
 
Powered by BasisOnline