Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Meer- en hoogbegaafdheid

Naast de ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met het leren, besteden we ook aandacht aan kinderen die meer- dan wel hoogbegaafd zijn.
Aan het begin van de basisschool zijn we alert op signalen die wijzen op (hoog)begaafdheid. Dit doen we door tijdens het intakegesprek specifieke vragen te stellen. Vervolgens werken we met een protocol om een eventuele ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen.
Wanneer er sprake is van een duidelijke voorsprong op een leergebied kiezen we ervoor om het kind ander werk te geven, een zogenaamd verrijkingsprogramma. Als er sprake is van een voorsprong van ten minste een half jaar, is het een optie om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. We kijken hierbij niet alleen naar de leereigenschappen van het kind, maar ook naar sociale en emotionele vaardigheden, werkhouding, concentratie, taakgerichtheid, motoriek etc. De interne begeleider en de specialist meer en hoogbegaafdheid zijn altijd betrokken bij het besluit om al dan niet te gaan versnellen, evenals de ouders en de groepsleerkracht.
Bij het volgen van een verrijkingsprogramma zal het betreffende kind de gebruikelijke stof van de groep in compacte vorm volgen (bijvoorbeeld met beperkte instructie, geringe oefenstof). De tijd die overblijft, kan ingezet worden voor het verrijkingsonderwijs.
In het algemeen geldt dat we kinderen bij wie een vermoeden is van hoogbegaafdheid niet aanmelden voor een intelligentieonderzoek, tenzij er sprake is van bijkomende problemen.
 
We vinden het belangrijk dat kinderen met (hoog)begaafde eigenschappen kinderen ontmoeten die op eenzelfde wijze leren en denken. Dit kan binnen en buiten de eigen groep plaatsvinden door bijvoorbeeld aan een gezamenlijke opdracht te werken. Jaarlijks werken de hiervoor geselecteerde kinderen uit de groepen 3 t/m 8 onder begeleiding van een talentbegeleiderbuiten de groep gedurende twee uur in de week aan een verrijkingsprogramma (Kangoeroeklas). De kinderen worden door de interne begeleider, de talentbegeleider en de groepsleerkracht geselecteerd aan de hand van objectief meetbare criteria vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt u hierover geïnformeerd. Kinderen in de groepen 1 en 2 gaan wekelijks met een van de leerkrachten van deze groepen filosoferen en krijgen een specifiek aanbod in de groep.
 
We werken in het kader van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden samen met andere schoolbesturen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Doetinchem onder de naam: Breinbaas. De visie van Breinbaas is dat deelnemende scholen de ambitie hebben voor elk meer- en hoogbegaafde kind aan te sluiten bij zijn specifieke ontwikkelingsbehoeften en deze kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.
 
Geselecteerde kinderen van groep 8 kunnen deelnemen aan het Plusproject. Dit project is in samenwerking met het voortgezet onderwijs te Doetinchem opgezet om onze meer- en hoogbegaafde kinderen op het Ludger College en het Ulenhofcollege extra uitdaging te bieden.
Ouders van kinderen die in aanmerking komen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.
Powered by BasisOnline