Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Visie passend onderwijs

De school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld en deze in mei 2017 bijgesteld. Dat is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Dit profiel beschrijft de kwaliteit van de basisondersteuning en over de ondersteuning die op Het Timpaan verder geboden kan worden.
De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio. Op deze manier is er voor alle kinderen een passende plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen naar behoefte. Het Timpaan valt onder het samenwerkingsverband Doetinchem. Hierbij zijn de gemeenten Doesburg, Oude IJsselstreek en Doetinchem aangesloten.
 
Het Timpaan biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De inspectie heeft scholen ingedeeld in 4 schoolgroepen. Er zijn scholen met veel achterstandsleerlingen (schoolgroep 4) en scholen met weinig achterstandsleerlingen (schoolgroep 1) Bij de indeling in groepen speelt het opleidingsniveau van de ouders een rol. Het Timpaan is ingedeeld in schoolgroep 2. Daarnaast zijn er nauwelijks allochtone kinderen op Het Timpaan. We hanteren een groepsgemiddelde van 25 kinderen. Op Het Timpaan werken we met veel specialisten, waaronder de interne begeleiders, de gedragsspecialist, een reken- en taal specialist een talentbegeleider en leerkrachten die geschoold zijn in de motorische ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is "de spin in het web". Hij/zij is de contactpersoon voor uw kind. Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorg worden zorgvuldig en planmatig aangepakt.
Powered by BasisOnline