Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Beleid & organisatie

Schoolontwikkeling wordt geïnitieerd vanuit het schoolplan. In het schoolplan staat beschreven op welke wijze het team de kwaliteit van het onderwijs verder wil ontwikkelen en verbeteren. Handelings- en opbrengstgericht werken zijn zorgvuldig ingebed en staan beschreven in de zorgroute. Elke groep werkt met groepsplannen. In deze plannen staat beschreven hoe de leerkracht het onderwijs voor alle kinderen in de groep organiseert en vormgeeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen die de leerstof voor een bepaald vakgebied op basis-, verdiepings- of zorgniveau aangeboden krijgen.
Ondanks dit planmatig werken kan op verschillende manieren blijken dat deze ondersteuning voor kinderen onvoldoende is. De leerkrachten merken dit doordat het kind slecht scoort op de toetsen of omdat het kind ander gedrag laat zien. Ouders kunnen dit eveneens opmerken.
We vinden het belangrijk te weten wanneer er problemen zijn. Houdt u de groepsleerkracht op de hoogte. Zij/hij is de spin in het web, de eerstverantwoordelijke voor de zorg aan uw zoon of dochter. Tijdens het groepsgesprek dat ten minste vier keer per jaar plaats vindt tussen leerkracht en interne begeleider worden aspecten van onderwijs en zorg van de groep besproken. Vaak heeft de school zelf de kennis in huis om problemen adequaat aan te pakken. Zo kan de leerkracht met de interne begeleider overleggen op welke manier binnen dan wel buiten de groep extra hulp en aandacht gegeven kan worden.

We werken vanuit een onderwijskundig team onder leiding van de directeur. We hebben verschillende specialisten in school die leerkrachten kunnen coachen bij hulpvragen. Dit zijn specialisten met betrekking tot gedrag, rekenen, taal, motoriek, ICT en meer- en hoogbegaafdheid. Verder beschikken we over drie onderwijsassistenten die in en naast de groep op de leerpleinen worden ingezet de kinderen te begeleiden. Uit het overleg tussen leerkracht en interne begeleider kan blijken dat actie ondernomen moet worden. Hierover worden ouders geïnformeerd. Er kan besloten worden het kind verder te bespreken tijdens een intern overleg of het ondersteuningsteam te raadplegen. Het interne overleg met betrekking tot de zorg voor de kinderen vindt plaats met de interne begeleiders, de directeur aangevuld indien wenselijk met een specialist in de school. We beschikken over een kwalitatief goed opgeleid en functionerend ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de interne begeleiders, een externe orthopedagoog, jeugdverpleegkundige en de jeugd en gezinswerker van Buurtplein. Ook kunnen andere externen zoals bijvoorbeeld een logopedist of fysiotherapeut op verzoek aanschuiven bij dit overleg. Vanuit deze besprekingen zijn diverse vervolgacties mogelijk die afhankelijk zijn van de problematiek.
Dit team is een belangrijke schakel binnen onze ondersteuningsstructuur. De interne begeleiders rapporteren tijdens het onderwijskundig overleg aan de directeur over de voortgang van de zorg in de afzonderlijke groepen en individuele kinderen. Hierdoor zijn we in staat snel te schakelen zodra veranderingen in de onderwijsbehoeften ontstaan.

Time out, schorsen en verwijderen
In een enkel geval worden de grenzen van de school bereikt ten aanzien van de hanteerbaarheid van het gedrag van het kind en de gevolgen daarvan voor de omgeving. In eerste instantie kan dit betekenen dat er gekozen wordt voor een time out. Het kind wordt dan tijdelijk buiten de groep geplaatst, totdat er een gesprek heeft plaats gevonden met de ouders/verzorgers, het kind en de directie. In deze zeer incidentele gevallen wordt na overleg met ouders/verzorgers en de algemeen directeur overgegaan tot terugkeer in de groep, schorsing of verwijdering van een kind.
Indien de school aangeeft niet meer te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling overeenkomstig het oordeel van het OZL, voelen wij ons eveneens genoodzaakt om over te gaan tot het zoeken naar een andere passende onderwijsplek voor, dan wel schorsing of verwijdering van het kind.
Powered by BasisOnline