Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Groepsouders

De groepsouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en de activiteitencommissie.
De groepsouder, zou bijvoorbeeld op verzoek van de leerkracht kunnen assisteren bij de (organisatie van) activiteiten van de klas. Maar assisteert ook bij activiteiten die georganiseerd worden door de activiteitencommissie. De groepsouder is de schakel tussen de leerkracht/AC en de ouders/verzorgers van de kinderen. Wij hopen hiermee dat de groepsouder de leerkracht kan ondersteunen en dat tegelijkertijd de ouderbetrokkenheid op school verhoogd wordt.

In onderstaand schema vindt u alle groepsouders voor schooljaar 2020-2021:
 

Groep Naam groepsouders
1-2A Chantal Schuerink en Mandy Brummel
1-2B Laura Jansen en Evelien Lendering
1-2C Marijn Huisintveld en Kitty Piters-Erckens
1-2D Hanneke Holwerda en Sandra Stuijt
3A Debby ter Voert en Linda Gerritsen
3B Angela van Beek en Simone Looman
4A Sharon Aaldering en Sandra Lukassen
4B Susan Kraaijvanger en Femke Menkhorst
5A Edith van Raay en Sarieke van Regteren
5B Margreet Nibbeling en Judith Kuster
6A Cindy Verbeek en Ingrid Meijer
6B Marijn Huisintveld en Bernadet Willemsen
7A Manon Damen
7B Jolanda Palte en Cindy Klaassen
8A Cindy Huijbers en Janine Maandag
8B Ellen de Vrught en Marlyn Cooymans

Werving

 • De school benadert ouders jaarlijks schriftelijk aan het einde van het schooljaar om zich op te geven voor het groepsouderschap.
 • Kandidaat groepsouders hebben een kind in de betreffende groep.
 • Het groepsouderschap geldt in principe voor de duur van 1 schooljaar, maar kan met wederzijds goedkeuren eventueel worden verlengd.
 • In principe zijn er 2 groepsouder per klas, in voorkomende gevallen kan dat er 1 zijn.
 • Bij aanmelding van meerdere ouders wordt er in samenspraak naar een passende oplossing gezocht, mocht dit niet lukken dan beslist de activiteitencommissie.
 
Organisatie
 • Alle groepsouders worden aan het begin van het schooljaar door de activiteitencommissie uitgenodigd voor de groepsoudervergadering om kennis te maken. Tevens wordt er besproken wat de inhoud van hun taak is. De contactpersoon van de groepsouders leidt deze bijeenkomst namens de activiteitencommissie.
 • De leerkracht maakt met de groepsouders een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar door te spreken.
 • De groepsouder wordt begin van het schooljaar voorgesteld via het ouderportaal/nieuwsflits aan de betreffende groep.
 
Takenpakket van de groepsouders
 • Bij organisatorische zaken daar waar nodig de leerkracht assisteren.
 • Met ouders/verzorgers waarvan het kind nieuw op school komt in gesprek gaan, om de ouders/verzorgers meer informatie te geven over schoolzaken e.d. als een soort van buddy. Dit is in overleg met de ouders waarvan het kind nieuw op school komt. Je krijgt dit door via de leerkracht.
 • De groepsouder neemt deel aan de werkgroep ten behoeve van de organisatie van een activiteit (1 à 2 activiteiten per schooljaar).
 • Indien gewenst andere ouders betrekken, enthousiasmeren en motiveren voor deelname bij klassenactiviteiten en school brede activiteiten. Bijvoorbeeld versieren van de school.
 • Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep. Bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht of de directie. Kosten kunnen bij de directeur worden gedeclareerd.
 • Indien gewenst de verjaardag/juffen- en meesterdag van de leerkracht helpen organiseren.
 • Een cadeau bedenken voor verjaardag/juffen- en meesterdag en zorgen dat de ouders van de kinderen door krijgen wat er gemaakt moet worden. Eventueel hiervoor ook de materialen aanleveren aan de ouders. Knutselmateriaal is op school aanwezig en kan in overleg met de administratie worden gebruikt.
 • Naast de afgesproken taken onderneemt de groepsouder geen andere acties, zonder vooraf met de leerkracht contact op te nemen.
 • Groepsouders en leerkrachten zien er gezamenlijk op toe dat zij zich houden aan de gemaakte afspraken.
 • De groepsouder kan door de leerkracht worden benaderd om mee te gaan met het schoolreisje. De groepsouder bepaalt uiteraard zelf of hij/zij daadwerkelijk mee gaat.
 
Groepsoudervergadering
Twee keer per jaar is er op school een groepsoudervergadering. Meestal vindt deze (in de avonduren) plaats in september en juni. Het doel van deze vergadering is om de groepsouders te informeren over de laatste ontwikkelingen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.  Tevens is het een mooi moment om de samenwerking tussen de groepsouders onderling en de school te bevorderen.
 
Taken van de leerkracht
 • De leerkracht maakt met de groepsouders een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar door te spreken.
 • Groepsouder inschakelen wanneer gewenst.
 
Taken van de AC
 • Alle groepsouders aan het begin en einde van het jaar uitnodigen om kennis te maken en te evalueren. Tevens wordt er besproken wat de inhoud van hun taak is.
 • Groepsouders uitnodigen voor de vergadering van de werkgroep.

 
Tot slot
De groepsouder mag gebruik maken van telefoon en internet op school voor het organiseren van schoolse activiteiten, na overleg met de directie/activiteitencommissie. Wanneer bij een actie, bijvoorbeeld lief en leed kosten gemoeid zijn wordt van de groepsouder verwacht dat hij/zij dit vooraf met de directie bespreekt. De 'contactpersoon van de groepsouders', tevens lid van de AC, is het aanspreekpunt voor de groepsouders.

Powered by BasisOnline