Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Bestuur

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. Dit houdt in dat het bestuur doelen stelt die de directie met het team realiseert. In bestuursvergaderingen rapporteert de algemeen directeur de resultaten die zijn behaald ten aanzien van deze doelen. De algemeen directeur is gemandateerd om de taken van het bestuur uit te voeren en daarover te rapporteren. De algemeen directeur is daarnaast bevoegd om alles te doen wat nodig is om de doelen te realiseren. Deze werkwijze is gebaseerd op de bestuursfilosofie  “Policy Governance” van Carver. Het bestuur ziet erop toe dat het bijzondere maatschappelijke belang van de school en het primair onderwijs in Wehl en Nieuwe Wehl optimaal wordt gerealiseerd binnen de afgesproken bestuurlijke, beleidsmatige en financiële kaders. Het wordt geacht dit belang te kennen en te weten welke behoeften er leven onder de belanghebbenden: de achterban ( de “eigenaars”) en de klanten van de school met de verschillende vestigingen. Het bestuur kijkt daarbij van buiten naar binnen naar de school en vanuit het heden naar de toekomst. Het bestuur voert dit toezicht planmatig en op hoofdlijnen uit en beoordeelt de resultaten van de school in relatie tot de bestuurlijke doelen. Het bestuur is bestuurlijk eindverantwoordelijk. De algemeen directeur is operationeel eindverantwoordelijk.

De bestuursleden zijn: Angela Middelveld, Colin Broekhuis, Peter Hermans, Martine Meinen en Eric Peters.

Jaarverslag 2017
Powered by BasisOnline